• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ในวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นสำคัญ โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564
Home ธ.ก.ส. ร่วม ทิพย ชวนทำประกันภัย โควิด-19 
คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน เบื้ยเริ่มต้น 150 บ.
ธ.ก.ส. ร่วม ทิพย ชวนทำประกันภัย โควิด-19 
คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน เบื้ยเริ่มต้น 150 บ.

ธ.ก.ส. ร่วม ทิพย ชวนทำประกันภัย โควิด-19 
คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน เบื้ยเริ่มต้น 150 บ.

ธ.ก.ส. ร่วมกับ บ.ทิพยฯ เชิญชวนประชาชน ทำประกันภัยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 150 บาท ต่อคนต่อปี 
วันนี้ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ในฐานะโฆษกธนาคาร เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการประกัน
ภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus ( 2019-nCoV)) เนื่องจากเป็นโรคติดต่ออันตราย
ที่กำลังแพร่ระบาดหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
 โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคหลอดเลือดสมอง และผ่านการพิจารณาประกันภัย สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง ต้องกลับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน จึงจะสามารถทำ
ประกันภัยได้

 

 

 

ในส่วนของการประกันภัย มีให้เลือกทั้งหมด 4 แผน คือ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 150 บาท ต่อคน
ต่อปี คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19) วงเงิน คุ้มครอง 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 10,000 บาท แผนที่ 2 เบี้ยประกัน 250 บาท วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาท แผนที่ 3 เบี้ยประกัน 450 บาท วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาท และแผนที่ 4 เบี้ยประกัน 850 บาท วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 100,000 บาท จำกัดการซื้อ 1 คนต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

ทั้งนี้มีข้อยกเว้นการประกันภัย ที่ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่มีอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและไม่ได้รักษา
ให้หายขาด รวมถึงการตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก ผู้ที่สนใจทำประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 02-555-0-555

ข่าวเกี่ยวข้อง