• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ในวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นสำคัญ โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564
Home น้องๆ รร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว สุขภาพดี 'โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน'
น้องๆ รร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว สุขภาพดี 'โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน'

น้องๆ รร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว สุขภาพดี 'โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน'

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีสู่น้องๆเข้าถึง “ไข่ไก่”อาหารโปรตีนคุณภาพ เรียนรู้ทักษะอาชีพจากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน 

 

 

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟและมูลนิธิฯร่วมกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้มีโภชนาการที่ดีด้วยการบริโภคไข่ไก่ โดยปีนี้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 30 แล้ว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ 824 โรงเรียน “โรงเรียนบ้านแสนสุข” ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตไข่ไก่ที่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และจำหน่ายให้แก่ชุมชน 

 

 

นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข กล่าวว่า โรงเรียนบ้านแสนสุข เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 136 คน เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กนักเรียน 70% เป็นชาวกัมพูชา และ 30% เป็นเด็กไทย เป็นโรงเรียนชายแดนที่อยู่ในถิ่นกันดารติดประเทศกัมพูชา ทำให้มีบุตรหลานของชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนที่โรงเรียน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะชีวิตสอดคล้องกับบริบทความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครองในท้องถิ่น เน้นการสอนที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพโดยจัดชั่วโมงสำหรับสอนอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถนำความรู้ใช้ได้จริงในอนาคต และเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มีการเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ดำนา เกี่ยวข้าว เป็นต้น

 

โรงเรียน ฯ ได้รับความช่วยเหลือจากซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ สนับสนุนแม่พันธุ์ไก่ 100 ตัว งบประมาณในการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ และสนับสนุนอาหารไก่ฟรีเป็นเวลา 1 ปี ผลผลิตไข่ไก่สามารถนำไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียน หากผลผลิตมีจำนวนมากก็จะนำไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน รายได้จากการขายไข่ไก่นำเข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน นอกจากนี้ ทางซีพีเอฟยังได้อนุเคราะห์จ้างผู้พิการที่อาศัยในชุมชนช่วยนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยให้ผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตัวเอง 

 

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นตัวอย่างของความยั่งยืนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยึดหลักความพอเพียง ซีพีเอฟ ร่วมมือ กับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโปรตีนคุณภาพ คือ ไข่ไก่ และช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยซีพีเอฟสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และปัจจัยการผลิต ทั้งพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ให้แก่โรงเรียน ผ่านระบบสมาชิกโครงการฯ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลให้ความรู้ คำปรึกษาในการเลี้ยงและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล 

 

ด.ญ.เนตรนภา โซ หรือ น้องเนตร อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งป็นชาวกัมพูชา เล่าว่า บ้านของเธออยู่ที่ อ.มาลัย ประเทศกัมพูชา ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร เนตรขี่จักรยานมาโรงเรียนทุกวัน นอกจากนี้ น้องชายและน้องสาวก็เรียนที่โรงเรียนเดียวกันด้วย เนตรสมัครใจช่วยกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯโดยมีหน้าที่ให้อาหารไก่ในช่วงเช้าของทุกวันและเก็บไข่ไก่ตอนบ่าย ไก่ที่เลี้ยงไว้ 100 ตัว เก็บไข่ได้ประมาณ 95 ฟองต่อวัน นำมาแยก ขนาดขายใส่ถาด ถาดละ 30 ฟอง ถ้าเป็นไข่ฟองเล็ก ขายถาดละ 80 บาท ฟองใหญ่ ขายถาดละ 90 บาท ส่วนหนึ่งนำไปขายให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อทำเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน ผลผลิตที่เหลือเด็กๆจะช่วยกันนำไปขายให้คนงานที่ทำงานในโรงงานเย็บผ้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน เงินจากการขายไข่ไก่นำเข้าบัญชีกองทุนของโรงเรียนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินโครงการต่อไป  
ด.ญ. นิดหน่อย ส่อด หรือ น้องนิดหน่อย อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กนักเรียนชาวกัมพูชา เป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ มีหน้าที่ช่วยเพื่อนๆเก็บไข่ไก่และนำไข่ไก่ไปขายที่โรงงานเย็บผ้า เธอบอกว่าได้เรียนรู้ทักษะอาชีพจากประสบการณ์ที่ได้รับที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต เพราะที่บ้านของนิดหน่อยก็เลี้ยงไก่ไว้ 30 ตัว แต่ไก่ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเลี้ยงแบบปล่อยตามพื้นดินและให้ข้าวสารเป็นอาหาร ต่างจากการเลี้ยงไก่ในโครงการฯ ที่เลี้ยงในโรงเรือนและให้อาหารไก่ 

 

ด.ช.จิรวัฒน์ จิตรสมัคร หรือน้องอุ้ม อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กนักเรียนชาวไทย เล่าว่า ทำหน้าที่เก็บมูลไก่ในโรงเรือนเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยใส่แปลงผักของโรงเรียน ทุก 2 สัปดาห์น้องอุ้มจะเก็บมูลไก่ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ จากนั้นนำมูลไก่มาตากแห้งไว้ประมาณ 3 วัน หรือตากไว้ 3 แดด แล้วจึงนำมูลไก่ที่ตากแห้งแล้วมาผสมแกลบเพื่อเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้และแปลงผักของโรงเรียน หากทำปุ๋ยได้ในปริมาณมาก ก็จะช่วยกันนำมาบรรจุใส่กระสอบๆละ 3 กิโลกรัม ขายราคากระสอบละ 50 บาท ช่วยให้มีรายได้เข้ากองทุนฯของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

 

ข่าวเกี่ยวข้อง