• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ในวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นสำคัญ โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564
Home กลุ่มธุรกิจที่ผลตอบแทนรวมปรับลดลงน้อยกว่า SET Index ในช่วง COVID-19
กลุ่มธุรกิจที่ผลตอบแทนรวมปรับลดลงน้อยกว่า SET Index ในช่วง COVID-19

กลุ่มธุรกิจที่ผลตอบแทนรวมปรับลดลงน้อยกว่า SET Index ในช่วง COVID-19

By: โดย ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ในวิกฤตใช่ว่าจะไม่มีโอกาส ท่ามกลางการระบาดของ COVID ที่เริ่มรุนแรงขึ้นในไทย และในอาเซียน มีหลายธุรกิจที่กำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลังและมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการควบคุมโรคโดยตรงอย่างธุรกิจโรงพยาบาล หรือช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงินหากเจ็บป่วยให้กับผู้คนจำนวนมากอย่างธุรกิจประกัน หรือช่วยสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างธุรกิจผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนธุรกิจค้าปลีกที่กระจายสินค้าให้ทั่วถึงและให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลน รวมถึงธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่พัฒนาเครือข่ายรองรับการติดต่อสื่อสารทางไกลที่เพิ่มขึ้นในทันทีเมื่อจำเป็นต้องมี social distancing

 

ในขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนมองเห็นอนาคตของธุรกิจเหล่านี้แม้ในภาวะวิกฤต ผลตอบแทนรวม (Total return) จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (รวมการเปลี่ยนแปลงราคาและเงินปันผล) ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันปรับตัวลดลงน้อยกว่ากว่า SET Index โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มผู้ผลิตอาหาร (ไม่รวมธุรกิจร้านอาหาร) และกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตมีผลตอบแทนรวมลดลงน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก (ภาพที่ 1 และ 2)

 

หากพิจารณาความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่เหนือ SET Index มาโดยตลอด และเริ่มมีทิศทางฟื้นตัว ในช่วงกลางเดือนมีนาคม (ภาพที่ 2)

 

การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อชี้นำการลงทุน เพียงต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพของบางกลุ่มธุรกิจในช่วงที่เกิดวิกฤต ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง